Sobota, 15 maja 2021 News Czarna lista Wydarzenia Mobile Pobierz na Windows PhoneMobile Kontakt

Zaloguj się Zarejestruj się


Biznes w kodach PKD

Dodano: 2017-03-13 • dołącz do dyskusjiTagi: Biznes PKD

Zapisz artykuł na później

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do określenia w dokumentacji zgłoszeniowej odpowiedniego kodu PKD. Kod ten towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie prowadzenia firmy. Wszelka zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa wiąże się z obowiązkiem zmiany wpisu w ewidencji.

Kody PKD – co to takiego?
Zakładając działalność gospodarczą, musisz wiedzieć, jak i gdzie odpowiednio określić, czym zajmuje się Twoja firma. PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności. Odpowiada ona za podział działalności gospodarczych, realizowanych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Kody PKD mają wiele funkcji, jednakże tą najważniejszą jest systematyzacja podmiotów gospodarczych na potrzeby REGON (Rejestr Jednostek Gospodarki Narodowej). Aktualna ustawa dotycząca PKD uchwalona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku.

Wykorzystywanie kodów PKD
Kody PKD mają wielorakie zastosowanie. Używamy ich do:
a) Klasyfikowania podmiotów gospodarczych na potrzeby krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
b) Opracowywania bilansów gospodarki narodowej
c) Zestawiania wyników krajowych z danymi międzynarodowymi
d) Zestawiania informacji statystycznych
e) Ukazywania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy.

Kiedy wybieramy kod PKD?
Wyboru kodu dokonujemy do czasu wypełniania i składania wniosku CEIDG-1. Oznacza to, że do czasu złożenia wniosku we właściwej instytucji rejestrującej, możemy swoją decyzje zmieniać lub dokonywać poprawek w każdym punkcie dokumentu.

Genity, kody PKD

Struktura klasyfikacji kodów PKD według poziomów:
I. Sekcja – oznaczony jednoliterowym symbolem, składa się z 21 rodzajów działalności
II. Dział – określony dwucyfrowym kodem numerycznym podzielonym na 88 rodzajów działalności
III. Grupa – oznaczona trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmujących 272 rodzaje działalności, które wyodrębnia się z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji lub charakteru usługi ew. charakteru odbiorcy tych usług
IV. Klasa – posiadają czterocyfrowe oznaczenie w formie kodu numerycznego, na którego składa się 615 rodzajów działalności, wyodrębnianych z perspektywy specjalizacji procesu produkcyjnego bądź działalności usługowej
V. Podklasa – oznaczona pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 rodzajów działalność.
Sekcja, a obszar działalności gospodarczej:
Podział gospodarki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku, na sekcje i obszar działalności gospodarczej:
A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
B - Górnictwo i wydobywanie
C - Przetwórstwo przemysłowe
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F - Budownictwo
G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H - Transport i gospodarka magazynowa
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J - Informacja i komunikacja
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P - Edukacja
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S - Pozostała działalność usługowa
T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U - Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dlaczego określenie kodu jest tak ważne?
Wybór kodu jest ważny nie tylko przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Odgrywa on również istotną rolę w przypadku starań o wsparcie finansowe z dotacji lub podczas udziału w przetargach. Nie każdy przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć, jaki kierunek obierze jego firma i w jakich dziedzinach będzie działał. W przypadku dokonywania zmian przedmiotu działalności firmy, należy aktualizować kody PKD. Każdy przedsiębiorca, który dokonuje działań wykraczających poza ustanowiony przez kody zakres, może zostać ukarany karą grzywny. Należy o tym pamiętać, dokonując określenia kodów PKD.comments powered by Disqus
Zobacz również

Samochody zdalnie sterowane - najlepsza zabawka dla dziecka

Wyposażenie do biura - sprzęt niezbędny do sprawnej komunikacji

Agencja pośrednictwa pracy – dlaczego warto korzystać z jej usług?

Na czym polega wymiana szybki w telefonie?

Wyślij telefon i wymień szybkę iPhone’a 7 bez wizyty w salonie

Copyright © 2013-2015 GenITY Network. All rights reserved O GenITY Regulamin Prywatność

PLPolski Pomoc